Szybkie pożyczki pod zastaw wszystkiego

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem internetowym https://lombard4u.pl/, prowadzonego przez Watches sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Makuszyńskiego 22/U1, 31-752 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS:  0000518326, posiadającą NIP: 6783151668, REGON: 123179713, kapitał zakładowy w wysokości  50 000,00 zł adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48500373161, nr rachunku bankowego 66 1600 1013 1732 0063 7000 0001 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).

§1

Umowa sprzedaży może zostać zawarta jedynie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, określenia mają następujące znaczenie:

 • Dni robocze – dni inne niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy,
 • Hasło – unikalny ciąg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient wskazuje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którą ustawa wyposaża w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedającym, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, umowę sprzedaży Produktów,
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bez bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 • Konto Klienta – oznacza indywidualny panel administracyjny Klienta utworzony w Serwisie zawierające dane (imię, nazwisko, adres i adres e-mail) Klienta.
 • Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Produktu Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, przy pomocy którego Klient formułuje treść składanego zamówienia,
 • Należność – całkowita kwota, jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu za nabycie i dostarczenie Produktów,
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
 • Produkty – rzeczy, do nabycia których Sprzedający zaprasza Klienta, w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego,
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Rejestracja – proces polegający na utworzeniu Konta Klienta w Serwisie;
 • Salon – tradycyjny sklep Sprzedającego, w którym można dokonać zakupu Produktów, w tym również Produktów zarezerwowanych uprzednio w oznaczonym Salonie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego.
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: https://lombard4u.pl/.
 • Sklep Internetowy – sklep funkcjonujący w ramach Serwisu pod adresem internetowym: https://lombard4u.pl/, prowadzony przez Sprzedającego, umożliwiający zawieranie Umów przez sieć Internet,
 • Sprzedający – Watches spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 22/U1, 31-752 Kraków;
 • Realizacja zamówienia – ciąg czynności podejmowanych przez Sprzedającego w wykonaniu Umowy, kończący się przekazaniem Produktów podmiotowi mającemu dostarczyć je Klientowi,
 • Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

§3

Rejestracja w Serwisie

 1. W celu Rejestracji w Serwisie wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w odpowiedniej zakładce strony internetowej Serwisu.
 2. Rejestracja rozpoczyna się od ustalenia przez Klienta Hasła do Konta Klienta, a kończy momentem weryfikacji przez Serwis podanego przez Klienta adresu e-mail przy pomocy odpowiedniego powiadomienia.
 3. Do dokonania Rejestracji Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
 4. Imię
 5. Nazwisko
 6. Adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
 7. Adres e-mail
 8. Hasło
 9. Powtórz hasło
 10. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Klient nie będący Konsumentem, zobowiązany jest podać dodatkowo:
 11. Nazwę firmy
 12. NIP
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta w uzasadnionych przypadkach, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 14. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez Rejestracji, jednak w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych.
 15. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji Klienta, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 16. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§4

 Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystanie z Serwisu jest dla Klientów dysponujących sprzętem spełniających następujące wymagania techniczne:
 2. komputer PC, laptop, albo telefon komórkowy, tablet lub smartfon,
 3. dostęp do sieci Internet;
 4. aktualna wersja przeglądarki internetowej, np. Firefox, Chrome, Safari, Opera lub Microsoft Edge;
 5. aktywne konto e-mail
 6. Strona internetowa https://lombard4u.pl/ wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecane jest wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
 7. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem zamówienia bez Rejestracji Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 

§5
Składanie zamówienia

 1. Informacje o produktach prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 2. Rejestracja i założenia konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez uprzedniej Rejestracji po wypełnieniu odpowiedniego formularza zamówienia
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową: https://lombard4u.pl/, natomiast ich realizacja odbywa się wyłącznie w Dni robocze.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski. Istnieje możliwość sprzedaży Produktów poza granicę kraju, jednak wówczas koszt przesyłki jest kalkulowany indywidualnie dla każdego zamówienia po uzgodnieniu ceny przesyłki z Klientem przez kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka interesujący go Produkt, który zamierza kupić, przy czym dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
 6. Zakładka Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami poprzez ich przeglądanie, dodawanie lub usuwanie z Koszyka oraz przeliczanie Należności.
 7. W calu złożenia zamówienia należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami Sprzedającego.
 8. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta lub w przypadku nie dokonania Rejestracji, podając w formularzu zamówienia dane niezbędne do Realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 9. Umowa zostanie zawarta z chwilą wysłania do Klienta na podany przez niego podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości zwrotnej Sprzedającego potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.
 10. Wraz z wiadomością określoną w ust. 9 powyżej Klient otrzyma też informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759).
 11. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres Klienta wskazany podczas Rejestracji lub w formularzu zamówienia. Klient może również wybrać inny adres dostawy Produktu lub odebrać zamówiony Produkt w Salonie.
 12. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

§6
Zmiana Umowy

 1. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedającego wiadomości e-mail, potwierdzającej fakt wysłania zamówionych Produktów.
 2. Nie jest możliwe dokonanie zmiany, a w szczególności anulowanie zamówienia Produktu, który został już wysłany do Klienta. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji obioru Produktu w sklepie Sprzedającego. W takim przypadku Klient może zrezygnować z zakupu aż do chwili odbioru Produktu.

 

§7
Produkty

 1. Oferowane Produkty są dostępne w trzech kategoriach:
 • Nowe,
 • Nienoszone,
 • Używane.

Stan danego Produktu jest wyświetlany na każdej karcie produktu.

 1. Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym Produktem. Służy do tego opis umieszczony w zakładce Produktu. Jeżeli opis okazałby się niewystarczający, dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej [email protected] oraz pod numerem telefonu: +48500373161
 2. Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. Przedstawione na nich Produkty mogą nieznacznie różnić się od Produktów oferowanych w sprzedaży.
 3. Sprzedający dokłada najwyższej staranności, aby możliwym było wysyłanie wszystkich Produktów w terminie Realizacji zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany katalogu Produktów.

§8

Aukcje Internetowe

 1. Wszystkie Produkty oferowane są do sprzedaży wyłącznie w drodze aukcji elektronicznej organizowanej w trybie określonym w ustawie o konsumenckiej pożyczce lombardowej.
 2. Czas trwania aukcji nie może być krótszy niż 5 dni.
 3. Ogłoszenie o aukcji Produktu zawiera:
  1. cenę wywoławczą Produktu,
  2. termin oraz miejsce przeprowadzenia aukcji,
  3. opis Produktu,
  4. warunki aukcji lub sposób ich udostępnienia.
 4. Jeżeli Produkt nie zostanie sprzedany w pierwszej aukcji, Sprzedający wystawia ten Produkt na drugiej aukcji nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia pierwszej aukcji. Cena wywoławcza w drugiej aukcji nie może być niższa niż 90% ceny wywoławczej ustalonej w pierwszej aukcji.
 5. Jeżeli Produkt nie zostanie sprzedany w drugiej aukcji, Sprzedający dokonuje jego sprzedaży bez konieczności ogłaszania kolejnej aukcji.
 6. Kwota uzyskana ze sprzedaży Produktu jest uiszczana na rachunek bankowy Sprzedającego lub gotówką.

§9
Ceny

 1. Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów przesyłki.
 2. Ceny znajdujące się obok prezentowanych Produktów w chwili złożenia zamówienia są wiążące i ostateczne.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen prezentowanych Produktów, a także organizowania akcji promocyjnych i ich odwoływania.
 4. Zapłata ceny za zamówione Produkty może nastąpić w następujących formach płatności:
 5. płatność w postaci przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego
 6. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu www.payu.pl
 7. płatność przy odbiorze – przy odbiorze osobistym w wybranym Salonie
 8. Klient dokonuje zakupu Produktu wraz z usługą dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 10. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony Produkt w Sklepie
 11. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” i „b” pkt 4 powyżej brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 3 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.
 12. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

§10
Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia złożonego w Dni robocze po godzinie 14, oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy rozpoczyna się w najbliższym Dniu roboczym.
 2. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.
 3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, dostarczany następnie do klienta w wersji elektronicznej z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Faktura VAT lub paragon zostanie wystawiona jako faktura elektroniczna, chyba że Klient oświadczy, że chce otrzymać fakturę VAT lub paragon w formie tradycyjnej (papierowej), w szczególności poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie dokonywania zamówienia. Faktura elektroniczna lub e-paragon zostanie wysłany do Klienta w formacie PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia lub udostępniona w postaci linku, który Kupujący otrzyma w osobnej wiadomości e-mail.
 6. Zamówiony Produkt dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej lub poprzez paczkomaty Inpost.
 7. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo.
 8. Przewidywany termin dostawy przesyłki krajowej do Kupującego wynosi 2 Dni roboczych licząc od dnia ich nadania.
 9. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest aktualnie dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 Dni roboczych od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 10. Przewidywany termin Realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Produkcie i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski.
 11. Sprzedający zaleca, aby Konsument, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w wypadku stwierdzenia Wad, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, spisał odpowiedni protokół. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym terminie ze Sprzedającym wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]
 12. Kupujący który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (np. kurier, listonosz). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]

 

§11
Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759) Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając do Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może być złożone na formularzu, który stanowi Załącznik 1 Regulaminu. Załącznik 1 – Odstąpienie od umowy <link do formularza> https://lombard4u.pl/wp-content/uploads/2024/07/Zalacznik1_Odstapienie_od_umowy_Lombard.doc
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
 3. wiadomością e-mail, na adres: [email protected]
 4. w formie pisemnej, na adres: Watches sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 22/U1, 31-752 Kraków.
 5. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 7. dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Produktu innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
 8. bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (kosztów wysyłki),
 9. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres: Watches sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 22/U1, 31-752 Kraków.
 11. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadkach określonych art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności Produkt stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta, albo służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by Produkt dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym
 14. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 15. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów.
 16. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§12
Reklamacje

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową, jeżeli niezgodność zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Konsumentowi, a w przypadku towarów używanych przed upływem roku od wydania towaru Konsumentowi.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności towaru z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 4. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Konsument może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia niezgodności żądać wymiany towaru na wolny od niezgodności albo zamiast wymiany żądać usunięcia niezgodności, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od niezgodności, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej niezgodności, a także uwzględnia się niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia towaru do zgodności z umową wymaga nadmiernych kosztów.
 7. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 8. Konsument może odstąpić od umowy, jeżeli:
  1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 4;
  2. Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 3-5;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 3-5;
  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 10. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Watches sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 22/U1, 31-752 Kraków.
 13. Sprzedający zaleca, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności Produktu z Umową.
 14. Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia Konsumenta w ciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi w tym terminie uznaje się za uwzględnienie żądania Konsumenta.
 15. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 16. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 17. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 18. Sprzedający informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 I DYREKTYWY 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§13
Dane osobowe i Newsletter

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu w ramach Rejestracji dla celów realizacji Umowy oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną lub dla celów statystycznych, jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedającego wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego oraz innych celach określonych wyraźnie w Regulaminie.
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedającego podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta i zawarcie Umowy.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Każdy, kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania (prawo do bycia zapomnianym),z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
 6. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedającego, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 8. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedającym firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Serwisu i nie zawierają danych osobowych Klientów.
 10. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
 11. Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera w każdym czasie.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów znajdują się w Polityce prywatności – <link do Polityki prywatności>

§14
Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego dotychczasowymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 5. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:
 6. Telefon: +48500373161
 7. e-mail: [email protected]
 8. poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: https://lombard4u.pl/
 9. pisemnie na adres: Watches sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 22/U1, 31-752 Kraków
 10. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego https://lombard4u.pl/.
 11. Nazwa Sklepu internetowego https:// pl / oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.07.2024 roku i dotyczy Umów zawieranych od tej daty.